วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดลิค (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ชุดผานดันหน้า ชุดพ่วงตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-4481 นครราชสีมา ขนาด 130 แรงม้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง