วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๑๖๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ดำเนินการบริเวณซอยบ้านพี่สำเรียงจนถึง บ้านนางสารภี หมู่ที่ 2
25  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ดำเนินการบริเวณข้างปั้ม หมู่ที่ 5