วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำธงวิชาการพร้อมเสาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๕๐ แรงม้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ไป-กลับ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตามงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง