วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะของพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตลอดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าเล่มแบบอัดสันกาว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง, เช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ, จ้างเหมาเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาในการตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำกระทงเอกเทศบาล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง