วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีหน้า-หลัง (จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำแข็งสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๗ -๐๐๒๙ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โนํตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๒ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการส่งเสริิมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง