วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บม. ๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง