วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (งานป้องกัน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง