วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อัวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (แบบบรรจุซอง ๒๕ กก./ถัง จำนวน ๑๗ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ทำงานแบบเหล็ก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง