วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั๊มและตู้คอนโทรล (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง