วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ชุดผานดันหน้า ชุดพ่วงตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ
10  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระจกโค้งนูนชนิดโพลีคาร์บอนเนต ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง