วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน ๕๐ ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย(3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๔๔๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านโรตารี่) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง