วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2561
จ้างทำผ้าปูโต๊ะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถดูดโคลน (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่น ๆ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง