วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสามเมนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อป้ายพลาสติกคล้องคอ จำนวน 62 ป้าย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน ในการรับส่งเด็ก ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง