วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กข ๘๐๙๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับปฏิบัติงานภายในสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเหล็ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง