วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง, เช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ, จ้างเหมาเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาในการตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำกระทงเอกเทศบาล ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ.๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลยทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วันที่ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2562 ) จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาพิมพ์ข้อมูลในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบ ภ.ด.ส.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า คันเก่า ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง