วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๑๖๓๘ นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อกระดาษสี A๔ คละสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องไทยทาน/ไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง