วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างยานพาหนะจำนวน 2 คัน ในการรับส่งเด็กฯ ในโครงการค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน ๑ เครื่อง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์วิทยุสื่อสารสำหรับเครื่องวิทยุสื่อสารคลื่นราชการแบบประจำที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกข ๑๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง