วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อสารส้มแบบก้อนขาวขุ่น ๒๕ กก. จำนวน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม คลอรีน จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดลิค (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ชุดผานดันหน้า ชุดพ่วงตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-4481 นครราชสีมา ขนาด 130 แรงม้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง