วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลข 420-58-0033 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 478-59-0039 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวกบริเวณพื้นห้องชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อ-จ้าง ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดันนำ้ กองช่าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง