วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างโรงผลิตน้ำประปามะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณตู้โทรศัพท์ ถึงบ้านคุณนภดล มังกร หลังบ้านคุณประชา เทิงวิเศษ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามงานโครงการวันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกจ ๔๙๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง