วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำที่เก็บเรือชั่วคราว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
5  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
30  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง