วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Window ไม่น้อยกว่า Window ๘.๓ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ (เครื่องงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)