วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ดำเนินการบริเวณซอยบ้านพี่สำเรียงจนถึง บ้านนางสารภี หมู่ที่ 2
25  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ดำเนินการบริเวณข้างปั้ม หมู่ที่ 5
25  มิ.ย. 2561
ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ดำเนินการบริเวณรอยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลปรุใหญ่ถึงร้านหมอยาพลาซ่า หมู่ที่ 7
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อสารส้มคลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ ๔๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง