วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง