วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์วิทยุสื่อสารสำหรับเครื่องวิทยุสื่อสารคลื่นราชการแบบประจำที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งกข ๑๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง