วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
20  มี.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
7  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าแพรป้านลูกโป่งพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลตามงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมผูกผ้าในงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง