วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2561
ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ สีดำ Brother TN-261 BK กระดาษ เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเข้าปกหนังสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๑๖๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง