วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Window ไม่น้อยกว่า Window ๘.๓ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ (เครื่องงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๑ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยชานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านแท่นเจาะ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลประนานาชาติ Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง