วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อสารส้มแบบก้อนขาวขุ่น ๒๕ กก. จำนวน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม คลอรีน จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดลิค (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง