วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เต็นท์สนาม (เต็นท์จั่วโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดโคลน ทะเบียน 88-1674 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมารถสนับสนุนการกำจัดวัชพืช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง