วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อัวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง