วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล (โซนด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาส่งจดหมายข่าว ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ หมายเลข ๐๗๖-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ. ๔๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง