เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  ตรวจพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา
   

วันที่ ๒ กรกรฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน...

  โครงการแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช...
   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ...

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ มิถุุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้า...

  กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพติด ประ...
   

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรม...

 


 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552