เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลป...
   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล...

  โครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด ประปี พ.ศ.๒๕๖๒
   

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการอิ่ม...

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภา...
   

วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้...

  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...
   

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552