เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
   
 

 

 


  โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำ...
   

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงก...

  โครงการ เผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย...
   

วันศุกร์ที  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ...

  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประ...
   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏ...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...
   

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552