เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

สมาชิกสภาเทศบาล

นายคณิศร  คะเชนชาติ
ประธานสภาเทศบาล
081-9669559
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก นายสิรกิจ  วาปีธรรม
รองประธานสภาเทศบาล
089-7191179
เลขานุการสภาเทศบาล
081-9667953
นายอุเทน  กูปโคกกรวด นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต นายวีระ  คะเชนทร์ชาติ นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม นางสาวกิตติมา  ดิขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
089-6244793

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
083-9803653

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-8783034

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
081-9669559

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
089-7191179
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร นายอนันท์  กลัดสันเทียะ นายสุดใจ  ดุมใหม่ นายพรเทพ  เจิญพงศ์อนันต์ นายวันชัย  พลสมบัติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
086-2608096

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 086-2469470

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
094-2903149

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-8788973

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-7308499