เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานนิติกร

งานนิติกร

นายไชยวุษณ์  นระแสน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
 
 ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด

ว่าที่ร้อยตรีก้องภพ  พงษ์สุภา
นิติกรชำนาญการ

นิติกรปฏิบัติการ