เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 
 
  นางสาวสุกัญญา  มะแม้น
 

กำนัน  
     
นางจรินทร์  นิตย์ใหม่ 
นายสมบูรณ์  เรียงใหม่ นายแสวง  เพียงใหม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3
   
นางสาวธัญญา คะเชนทร์ชาติ นายมงคล  ปานใหม่  นายไพโรจน์ พึงทหาร
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6
     
นายณรงค์  จันทรสุขศรี  นายสำลี  อาจศรัตรู นายบุญเจิม  เทียนปรุ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10
     
 นายสำรวย  เทินษะเกตุ
นางสาวมณชญา  ศรีพนม  
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 12