เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

นายไชยวุษณ์  นระแสน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง
นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นางจิราภรณ์ คารมปราชญ
   นางสาวสมิตรา ช่วยงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ