เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสิรกิจ​  วาปีธรรม
 ปลัดเทศบาล
โทร. 081-9667953
 
นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ
รองปลัดเทศบาล
โทร. 089-7223546
นายไชยวุษณ์  นระแสน นางชวันภรณ์  รุ่งเรือง
นายภุชพงค์   บุญศรีรัตนะ
นางเพียงพิศ  แพงอนันต์ นายเพิ่มพูล ยาสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง
โทร. 093-4543445

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 092-6992323
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-5792279
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-6007840
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 080-1644774