เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสิรกิจ​  วาปีธรรม
 ปลัดเทศบาล
 
นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ
รองปลัดเทศบาล
 
-รอบันทึกข้อมูล-
รองปลัดเทศบาล
-รอบันทึกข้อมูล- นางชวันภรณ์  รุ่งเรือง
นายภุชพงค์   บุญศรีรัตนะ
นางเพียงพิศ  แพงอนันต์ นายเพิ่มพูล ยาสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข