เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางเพียงพิศ  แพงอนันต
หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่
   
 นางเดือนนภา ปรีชายยาน  นางสกุล หาญพนม
นางสาวภัทรภร บุญจันทึก
ครู อันดับ คศ2
ครู อันดับ คศ1 ครู อันดับ คศ1
     
  นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มโพธิ์ นายวิชญวิสิฐ หาญพนม นางสาววิมลพรรณ ขาวสอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก

   
นางสาวโสภิต เวินสันเทียะ นางฐิตินันท์ วิวันทมุม
 นางสาววิภาดา วรรณรักษ์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 พนักงานจ้างเหมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก