เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

นายไชยวุษณ์  นระแสน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นายเฉลิม ตังวรกุล  
   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
พนักงานจ้างทั่วไป
     
  นายสัญญา  เพียรใหม่  
   คนงานทั่วไป