เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
   นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ  

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นางสาวพจน์นาฎ พินปรุ นายชนะชัย  สื่อกลาง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
   
นายทวีชัย  รัตนโชติ นางสาวกัญฐญาณัฏฐ์  เดชาอภินันท์
 นักการภารโรง  คนงานทั่วไป