เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กองช่าง

นายภุชพงศ์   บุญศรีรัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายเริงรบ บทสูงเนิน -ว่าง- จ่าสิบเอกอานนท์ วชิรญาโน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
งานสาธารณูปโภค / งานศูนย์เครื่องจักรกล / งานสวนสาธารณะ งานวิศวกรรม /  งานผังเมือง งานกิจการประปา
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายภาคภูมิ   กฤตยาจามร
นายเฉลิมพล ทองสุข
นายภัทราวุธ เปรมกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศกรโยธาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน


 
นายกิตติชาคร  ยอดนครจง
 นางสาวชญาณิชดา ธีรณิชภากุล  
นายช่างโยธา
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายขุนพล  ศรีพนม นายภากร  กฤตยาจามร นายนฤนาถ ศรีโสภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนุจรีย์วัลย์ ประสมทรัพย์ นายไพฑูรย์  เบาสูงเนิน นายอิสระพงศ์  วาดโคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป    
 

นายไพศาล  นวลใหม่

คนงานทั่วไป

งานธุรการ    
   
นายดิลก  ขันโคกกรวด    
คนงานทั่วไป