เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กองช่าง

นายภุชพงศ์   บุญศรีรัตนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายเริงรบ บทสูงเนิน -ว่าง- จ่าสิบเอกอานนท์ วชิรญาโน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
งานสาธารณูปโภค / งานศูนย์เครื่องจักรกล / งานสวนสาธารณะ งานวิศวกรรม /  งานผังเมือง งานกิจการประปา
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายภาคภูมิ   กฤตยาจามร
นายเฉลิมพล ทองสุข
นายภัทราวุธ เปรมกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศกรโยธาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน

 
นายวรายุทธ  ศิริพรหมสิทธิ์
 นางสาวชญาณิชดา ธีรณิชภากุล  
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายขุนพล  ศรีพนม นายภากร  กฤตยาจามร -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประปา
  พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนุจรีย์วัลย์ ประสมทรัพย์ นายไพฑูรย์  เบาสูงเนิน นายศักดิ์ชาย  สองใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจ้างทั่วไป    
 
นายไพศาล  นวลใหม่
นายอิสระพงศ์  วาดโคกสูง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
งานธุรการ    
   
นายดิลก  ขันโคกกรวด    
คนงานทั่วไป