เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวขนิษฐา  ศิริประภา
นางสาวกัญญาภัค  เดชบวรปัญญา
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  / งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานธุรการ
นางสมปอง แก้วทาสี  นางสาวณภัทร พลดงนอก นายยุทธพงษ์ ศรีสร้อย  นางสาวเพชรชนก  ไกยะฝ่าย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       
  นางสาวภทพร  สุกรินทร์ -ว่าง-  
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
นางสาวจารุณี  พิขุนทด  นางชลาธร  ศิริพันธ์ไพศาล นางสาววรรษมน  แย้มโคกสูง นางปริศนา  ไทยถนอม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
 นางจุรีรัตน์  ชื่นบุญ      
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      

พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

 นางสาวธันยพร  ช่องตะคุ

นายสฤต  บุญญะฤทธิ์

คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป