เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กองคลัง

นางชวันภรณ์  รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นางสาวศิรดา มาลาเวช
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  / งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานธุรการ
นางสมปอง แก้วทาสี  นางสาวณภัทร พลดงนอก -ว่าง-  นางสาวเพชรชนก  ไกยะฝ่าย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       
  -ว่าง- -ว่าง-  
  เจ้าพนักงาน พัสดุชำนาญงาน   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
นางสาวจารุณี  พิขุนทด  นางชลาธร  ศิริพันธ์ไพศาล นางสาววรรษมน  แย้มโคกสูง  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

     
 นางจุรีรัตน์  ชื่นบุญ      
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางสาวกัญฐญาณัฏฐ์  เดชาอภินันท์  นางสาวธันยพร  ช่องตะคุ
นางปริศนา  ไทยถนอม นายสฤต  บุญญะฤทธิ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป