เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานธุรการ

งานธุรการ

นายไชยวุษณ์  นระแสน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
   นางสิริรัตน์ โพธิ์เจริญ  
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
   -รอบันทึกข้อมูล-  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ