วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๔ วัน จำนวน ๒ คัน (ในวันที่ ๒๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง