เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไชยวุษณ์  นระแสน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
  นายภัคพล พัตน์นอก  
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติการ  
 
 จ่าเอกสุทาน   ทยอมใหม่  จ่าเอกกิตติศักดิ์ มะโนชัย
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายสุมิตร  เชียงใหม่
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป

   
นายอำนาจคชศักดิ์  เชยศิลป์
นายเอกพจน์  แสนตะคุ  นายสุธี  พรหมผา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป

 
นายวันชัย  สังฆะรัตน์ 
นายนรเทพ  จู๋หมื่นไวย
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป