เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

คณะผู้บริหาร


นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
08-98450354


นายอนันต์  บุญทัน นางสุรัตน์  กรใหม่

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
087-2399658

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
093-0962828นายณรงค์  เสือบุญ นางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
085-7648877

เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
086-8779116