เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มพูล ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
พ.จ.อจัตุรงค์  รูปไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม / งานรักษาความสะอาด / งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/งานธุรการ
 
 
นางสาวทิพวัลย์  สุวรรณชัยรบ นางประคอง พิณศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายอัยการ โสภิณสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 พนักงานจ้างทั่วไป
   
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-
 -รอบันทึกข้อมูล-
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป