เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

งานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

นายไชยวุษณ์  นระแสน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวสุรางค์ ธีระวาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 นางสาวณัฐชา เสนใหม่ นายบัณฑิต  ทรงประโคน
 นักพฒนาชุมชนชำนาญการ นักพฒนาชุมชนชำนาญการ
     
  นางสาวผกาวดี  พูนขุนทด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน