เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]43
2 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร สำหรับขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560กฏกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง" [ 10 พ.ค. 2565 ]128
3 ขอเพิ่มวุฒิบัตรในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล [ 7 ก.พ. 2565 ]124
4 ขอเพิ่มวุฒิบัตรในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล [ 7 ก.พ. 2565 ]115
5 รายงาานผลการฝึกอบรมหลักสุตร"โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโปรแกรมltax3000v4.0และถ่ายโอนข้อมูลที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายสู่ปี 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]117
6 รายงาานผลการฝึกอบรมหลักสุตร"โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโปรแกรมltax3000v4.0และถ่ายโอนข้อมูลที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและป้ายสู่ปี 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]107
7 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร"โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]116
8 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 [ 7 ม.ค. 2565 ]109
9 รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น 137 [ 28 ธ.ค. 2564 ]116
10 เสนอรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ "การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2564 ]129
11 รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ"การพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเKTB Corporate Online การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการและเบิกค่าเช่าบ้านขององค์กรปกค [ 9 ก.พ. 2564 ]114
12 เสนอรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสุตรเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)การปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆและการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ [ 13 ม.ค. 2564 ]112
13 รายงานผลการเข้าอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 4 พ.ค. 2563 ]210