เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คำสั่งประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]8
2 เรื่อง ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมเรียงความในหัวข้อ "เดิ่นของกิน ถิ่นของดี วิถีคนบ้านใหม่"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ธ.ค. 2566 ]10
3 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปรีะจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]16
4 เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]15
5 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]10
6 การเสนอราคาประมูลราคาค่าเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่(ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ส.ค. 2566 ]21
7 การเสนอราคาประมูลราคาค่าเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และD5 จำนวน 4 ล็อค ประจำปี 2566 โดยวิธีประมูล [ 31 ส.ค. 2566 ]30
8 เรื่อง การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]35
9 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]28
10 เรื่อง การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 2 มี.ค. 2566 ]64
11 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]62
12 เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]55
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]44
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]39
15 เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]40
16 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]39
17 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]39
18 เรื่อง นัดประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]67
19 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]66
20 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]67
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ย. 2565 ]80
22 เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]94
23 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 8 ก.ย. 2565 ]84
24 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 8 ก.ย. 2565 ]75
25 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 21 มิ.ย. 2565 ]86
26 มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 พ.ค. 2565 ]130
27 ประกาศเทสบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 พ.ค. 2565 ]128
28 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 19 ม.ค. 2565 ]175
29 คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]30
30 คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นของประชาชน 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]28
31 เรื่องคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]31
32 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร [ 2 ธ.ค. 2564 ]203
33 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ย. 2564 ]233
34 ประกาศเทศบลตำบลบ้านใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2564 ]246
35 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 มี.ค. 2564 ]198
36 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 11 ก.พ. 2564 ]207
37 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 ก.พ. 2564 ]193
38 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ก.พ. 2564 ]199
39 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 ต.ค. 2560 ]252
40 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นอบต.บ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]224
 
หน้า 1|2