เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 144]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำประปาขุนแดง[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 126]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 129]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 174]
 
  ติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนท่อเมนประปา และการวางท...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 144]
 
  พิธีปิดกีฬา "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 19"[วันที่ 2022-05-08][ผู้อ่าน 149]
 
  โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับสำหรับเด็กป...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 152]
 
  ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 164]
 
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักง...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 204]
 
  การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลกระประเม...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 197]
 
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 25...[วันที่ 2022-04-24][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ปี 25...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60