เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2566 ]5
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2567-2569 ) [ 25 ก.ย. 2566 ]24
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]51
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]45
5 โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา [ 20 พ.ค. 2565 ]56
6 มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 9 พ.ค. 2565 ]50
7 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 5 พ.ค. 2565 ]75
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 8 พ.ย. 2564 ]129
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 23 พ.ย. 2563 ]112
10 ประชาสัมพันธืการสมัครคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๔๖๔ [ 17 พ.ย. 2563 ]99
11 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]87
12 รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝงอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ [ 17 พ.ย. 2563 ]94
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราเห์ประชาสัมพันธ์ [ 17 พ.ย. 2563 ]97
14 ขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้า [ 16 พ.ย. 2563 ]180
15 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว๊ปไซค์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 16 พ.ย. 2563 ]88
16 การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 พ.ย. 2563 ]82
17 ส่งหนังสือโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว D-HOPE [ 16 พ.ย. 2563 ]111
18 ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 16 พ.ย. 2563 ]95
19 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 พ.ย. 2563 ]87
20 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง [ 16 พ.ย. 2563 ]93
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2563 ]151
22 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2563 ]79
23 การอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นายวรายุทธ ศิริพรหมสิทธิ์ [ 13 พ.ย. 2563 ]80
24 การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 13 พ.ย. 2563 ]126
25 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในส่วนของผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.)กรณีควบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 13 พ.ย. 2563 ]71